Tokyo - 1939

 Kihon (basics)

Kamae (posture)
 • Jodan no Kamae
 • Seigan no Kamae / Chudan no kamae
 • Hira Seigan
 • Jizuri Seigan
 • Irimi Seigan
 • Gedan no Kamae
 • Hasso no Kamae
 • Gyaku Hasso / Hidari Hasso
 • Wakigamae
 • Kuruma
 • Chokuritsu Jodan
 • Chokuritsi Seigan
 • Chokuritsu Gedan
 • Chokuritsu Hasso
 
Ashi sabaki (foot work)
 • Okuri ashi
 • Ayumi ashi
 • Soroe ashi
 • Tsugi ashi (hidari, migi)
 • Fumikomi ashi (hidari, migi)
 • Hiraki ashi (shomen, naname, soroe)
 • Kosa ashi
 • Kirikaeshi
 
Seme-waza (attack)
 • Men
 • Yokomen
 • Kesagake
 • Kiriage
 • Tsubamekaeshi (kesagake + kiriage)
 • Kote
 • Do
 • Nuki do
 • Ashi
 • Tsuki (morote, katate, soete)
 • Tai atari
 • Tsuba zeriai
 
Uke-waza (protect)
 • Nagashi uke
 • Juji uke
 • Suriage
 • Suriotoshi
 • Kaeshi uke
 • Otoshi uke
 • Makiotoshi
 • Ashigakoi / Ashidome
 • Shin no uke (Shin no kamae)
 • Nuki
 • Yoko Juji-Sasae-Uke
 • Tate Juji-Sasae-Uke

Trainings, practices