Tokyo - 1939

 Grandmasters (Naganuma-ha)

I.
Sugimoto (Matsumoto) Bizen-no-Kami
(1467 – 1524)
 
II.
Kamiizumi Ise-no-Kami Nobutsuna
(1508 – 1577)
III.
Okuyama Kyűkasai Taira no Kimishige
(1528 – 1602)
 
IV.
Ogasawara Genshinsai Minamoto no Nagaharu
(1574 – 1644)
 
V.
Kamiya Denshinsai Sadamitsu
(1582 – 1663)
 
VI.
Takahashi Danjōzaemon Shigeharu
(1610 – 1690)
 
VII.
Yamada Heizaemon Mitsunori (Ippūsai)
(1638 – 1718)
 
VIII.
Naganuma Kunisato Shirozaemon
(1688 – 1767)
 
IX.
Naganuma Shirozaemon Fujiwara no Yorihito
(1702 – 1772)
 
FUJIKAWA-HA NAGANUMA-HA
Fujikawa Yashirō Uemon Fujiwara no Yorihito
(1726 – 1798)

Naganuma Shirozaemon Sukesato

 
Naganuma Shirozaemon Masasato

 
Naganuma Goro Yasusato

 
Naganuma Shirozaemon Katsusato

 
Sakai Sukenojo Masatada

Sakai Jihei Tadaaki

Sakai Kinjiro Tadaari

Sakai Tokutaro

Sakai Katsuensai

Sakai Katsudensai Katsuya

Akaishi Chikayoshi
(1749 – 1825)
Dannō Gennoshin Yoshitaka
(1761 – 1849)
Odani Shimosa-no-kami Nobutomo
(1798 – 1864)
Sakakibara Kenkichi
(1830 – 1894)
MATSUDAIRA-HA NOMI-HA
Matsudaira Yasutoshi
(1835 – 1880)
Nomi Teijiro
Nomi Hamao
Makita Shigekatsu
(1849 – 1914)
Yokokawa Kintaro

Suzuki Kimiyoshi
(1934 –)
Naganuma-ha Kashima Shinden Jikishin Kage-ryu Kenjutsu